psd1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ถ่ายทำรายการ "คนไทยหัวใจเกษตร" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 6
ออกพื้นที่เพื่อติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในของเกษตรกรกลุ่มติดตาม ปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (GAP SEED) เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
ออกติดตามประสานงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
ลงพื้นที่จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์หลัก จำนวน 9,820 กิโลกรัม เพื่อใช้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 5
ประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 1
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
"จัดตั้งจุดบริการชาวนาเคลื่อนที่" เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 9
"เปิดจุดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว One Stop Service" บริเวณอาคารสำนักงานของศูนย์ฯ เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับประชาชนทั่วไป เป็นวันแรก โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 11
“สุ่มเมล็ดพันธุ์หลักสำหรับทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 “ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 7
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 จำนวน 9,000 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกร กลุ่มนาแปลงใหญ่ เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 6
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว QR Code เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 6
ติดตามการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Inclusive Sustainable Rice Landscape in Thailand เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 1
จัดประชุมกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
นำเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 10
ประชุม "เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายนาแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 1/2536" เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 8
ลงพื้นที่ติดตามผู้ตรวจประเมินภายนอกในการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP SEED จำนวน 3 กลุ่ม เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 4
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 5
ลงพื้นที่ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการซื้อขายข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 62/63 กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 7