psd1

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คณะผู้บริหารกรมการข้าว ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 0
จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS สำหรับเกษตรกรนาแปลงใหญ่แปลงใหม่ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 3
"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562" เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 2
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562" เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 9
เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 0
ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 8
ร่วมจัดอบรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562 เขียนโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 11
เข้าร่วมสัมมนาสัมพันธ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 และสัมมนาการบริหารจัดการงานคลังและโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ เขียนโดย Super User 11
เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เขียนโดย Super User 10
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว เขียนโดย Super User 19
ส่งรายงานสรุปแผนและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดู/ฝน/ปี 2561 เขียนโดย Super User 17
ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) เขียนโดย Super User 11
"ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว” เขียนโดย Super User 14
ร่วมประชุมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว​ ครั้งที่​ 2/2561​ เขียนโดย Super User 30
จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย Super User 12
"ลงพื้นที่วัดผลผลิตข้าวในแปลงเรียนรู้ และเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน" เขียนโดย Super User 18
สำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2561/62 ครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 21
ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 อย่างเป็นทางการ เขียนโดย Super User 34
ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 เขียนโดย Super User 22
ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียน โรงนา เขียนโดย Super User 39