psd1

"แนวทางการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

timeline 20171114 182936

"แนวทางการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

 page2    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม "แนวทางการดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894