psd1

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต) ลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61

timeline 20171030 154321

 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต) ลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61

 page29102560

            วันที่ 29 ตุลาคม 2560 นายสำรวย เฉลยบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด "ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร(ด้านการผลิต) ลงพื้นที่ประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61" ณ บ้านชาดฮี ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี, บ้านระเวกลาง ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และบ้านระเวเหนือ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้มีการประเมินปริมาณผลผลิตข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1

 

120586894