psd1

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

Image e0f6805

"จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ" ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี...

 98602

          วันที่ 9 สิงหาคม 2560 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม "จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

120586894