psd1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560

S 4640028800740

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายวสันต์ พรหมศิริรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ซึ่งนายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ การคัดเลือกพื้นที่ และรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ที่ประชุมทราบ