psd1

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

S 4640025873732

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด

210759

           วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ซึ่งนายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเข้าประชุมด้วย เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชการ