psd1

คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559

S 5036280130217

คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว ณ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง และตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

101059

        วันที่ 10 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการตรวจแปลงขยายพันธุ์พืช ฤดูฝน ปี 2559 อย่างเป็นทางการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 15 เป็นวันแรก ณ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง และตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รวม 1,008 ไร่ เกษตรกร รวม 65 ราย ซึ่งในฤดูฝน ปี 2559 ศูนย์ฯ มีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี 3 พันธุ์ คือ กข 15 (700 ตัน), ขาวดอกมะลิ 105 (2,700 ตัน) และกข 6 (500 ตัน) รวม 3,900 ตัน ในพื้นที่ 13,076 ไร่ เกษตรกรรวม 37 กลุ่ม 953 ราย มีแผนการตรวจแปลงฯ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2559 รวม 16 วัน 

 

120586894