psd1

สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย

1.ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

  ตจ.1       :     คำขอรับใบอนุญาต   

  ตจ.2       :     คำขอต่ออายุใบอนุญาต  

  ตจ.3      :     คำขอรับใบแทนใบอนุญาต

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคลหรือ ทะเบียนพานิชย์
4. กรณีมอบหมายผู้อื่นมาแทน ให้สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่ง ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 
5. สำเนาใบอนุญาต รวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม (ขอยื่นขอที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร)

 พ.พ.1     :    คำขอรับใบขออนุญาต
 พ.พ.10   :    คำขอต่อใบอนุญาต

6. แผนที่ตั้งร้านค้า

ขั้นตอนการสมัคร

ยื่นใบสมัครขออนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว  ทั่วประเทศ