psd1

ศูนย์บริการชาวนา

rice1
ศูนย์บริการชาวนา กรมการข้าว (Rice Farmer Service Center)


   Iconrice  เหตุผลความจำเป็น

          ด้วยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานใหม่ที่มีหน่วยงานในภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกจังหวัดแต่มีความ
รับผิดชอบที่ต้องดูแลการผลิตข้าวและชาวนาทั่วทั้งประเทศดังนั้นจึงมีความเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการแก่ชาวนา โดยการจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาใน ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
23 แห่ง รวม 50 แห่ง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)


   Iconrice วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัและแก้ไขปัญหาของชาวนาได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
และเพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
          2. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
          3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน


   Iconrice ภารกิจ

          1. คลินิกข้าว เพื่อให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าว และ
เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย
          2. ห้องสมุดชาวนา เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล สถานการณ์การผลิต การตลาด ราคา และข้อมูล
ทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา
          3. ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
ดูงาน และแปลงเรียนรู้ 
          4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา 
             - ในกรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้
               ชาวนา
             - ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ  ด้านเครื่องจักร  อุปกรณ์ทางการเกษตร  และปัจจัยการผลิต
             - การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา 
             - การขอรับรองระบบการผลิต(GAP) Q seed และ Q grain 
          
5. หน่วยบริการเคลื่อนที่

             - ให้บริการคลินิกข้าว  วิชาการ  ข้อมูลข่าวสาร  แก่ชาวนาในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์บริการ 
               ชาวนา
              - ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก้ไขปัญหาและการเตือนภัยแก่ชาวนา 
              - รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและความต้องการช่วยเหลือของชาวนา
          6. ศูนย์บริการเครือข่ายชาวนา  จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ  จำนวน 76  แห่ง ในทุก
จังหวัด เป็นอันดับแรกเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น 

 

page1

0033