psd1

ฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

S 4660085144867

ฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP"

230759 

          วันที่ 23-25 กรกฏาคม 2559 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าว GAP" โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทูล ปิยะวงศ์ลาวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เป็นประธานการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP การตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพข้าว ได้แก่ การทดสอบข้าวแดง ความชื้น ความงอก ทดสอบไอโอดีน และการตรวจเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
 แก่นักศึกษาและประชาชน จำนวน 30 คน