psd1

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

38369

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562"

 page

               วันที่​ 15 พฤษภาคม 2562 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562" พร้อมด้วยนางสาวนันทภา นามภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  และเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เเก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศพก.เครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894