psd1

ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

S 10215444

ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 page

                     วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 

120586894