psd1

เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

S 40837127

เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 page

                    วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จำนวน 2 ราย เข้ารับการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ณ โรงแรม KU HOME เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จัดโดย กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยได้รับเกียรติจาก รักษาการอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้

 

120586894