psd1

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

159797

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

 page

                                   วันที่ 26-28 มีนาคม 2562 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมอิมม์ โฮเทล ท่าแพ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โดยได้รับเกียรติจากนายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบบรม และอาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูด และบุคลิกภาพ พร้อมคณะ เป็นวิทยาการฝึกฝนเทคนิคการเป็นวิทยากรและการสร้างเสริมบุคลิกภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 คน ตลอดระยะเวลา 3 วัน

 

120586894