psd1

"ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว”

timeline 20181124 200058

"ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว”

 page

              วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี "ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการคัดเลือกประเมินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค (ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ปี 2562 "กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว” ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจาก นายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นายสมนึก จงเสริมตระกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นายเอกชัย ภักดีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด และนายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้

 

120586894