psd1

จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

timeline 20181106 204231

จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 page1

               วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางศรีวราภรณ์ พรหมวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร จัดส่งกระสอบปอสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่อำเภอสำโรง อำเภอนาเยีย และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894