psd1

"ลงพื้นที่วัดผลผลิตข้าวในแปลงเรียนรู้ และเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน"

timeline 20181106 204014

ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์

 page

             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมคุณภาพ ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมเกษตรกร (Pre Audit) ระบบควบคุมภายในกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มข้าวอิ้นทรีย์บ้านขมิ้น จำนวน 28 ราย และกลุ่มข้าวอินทรีย์ หมู่ 4 ตำบลยางโยภาพ จำนวน 29 ราย ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

 

120586894