psd1

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

S 32448541

ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561

 page

v         วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดงานวันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปนในแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองหิน ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรเข้ากิจกรรม 30 ราย

 

120586894