psd1

ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และกิจกรรมในแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อง ภายใต้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ความมั่นคง ปี 2561

timeline 20180912 191206

ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และกิจกรรมในแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อง ภายใต้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ความมั่นคง ปี 2561

 page

            วันที่ 12 กันยายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวนันทนา นามภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายบุญมี บุตรน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส2 นายณัฐวุฒิ ปัดอาสา นายถนอม ราชภักดี และนางสาววรางคณา พึ่งพบ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่จัดเวทีเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และกิจกรรมในแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้อง ภายใต้โครงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ความมั่นคง ปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโพนทอง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย

 

120586894