psd1

"การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/ 2561"

timeline 20180905 215745

"การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/ 2561"

 page

                     วันที่ 4 กันยายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุม ศพก. ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2/ 2561" ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 โดยมีนางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ในนามคณะผู้จัดการประชุม รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม มีเกษตรกรเป้าหมายซึ่งเป็นประธานและคณะกรรมการ ศพก. ด้านข้าว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าประชุม รวม 202 ราย และหน่วยงานภาครัฐ  เข้าประชุม รวม 10 ราย ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894