psd1

"ดำเนินการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1"

timeline 20180905 201653

"ดำเนินการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1"

 page

                    วันที่ 1-2 กันยายน 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง "ดำเนินการสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1" ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการข้าว ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานการประชุมและสำรวจพื้นที่ วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ตำบลคอนสาย ตำบลนาพิน และตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ ตำบลไร่ใต้ ตำบลบ้านแขม และตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมการสำรวจและประมาณการผลผลิตข้าว ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว กระทรวงมหาดไทย โรงสีข้าว ผู้ส่งออกข้าว สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุง กรมการค้าภายใน และกรมการข้าว

 

120586894