psd1

"ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านเอกสารระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)ปี 2561

timeline 20180905 200823

"ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านเอกสารระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)ปี 2561

 page

            วันที่ 5 กันยายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวทัศมาลี จัทชัย นักวิชาการเกษตร นางสาวลลิตา  สิทธิวงค์ และนางสาวสุภาภรณ์ หมูทอง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ "ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำด้านเอกสารระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)ปี 2561 " ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894