psd1

ต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการเยี่ยมเยือนพบปะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

timeline 20180830 225308

ต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการเยี่ยมเยือนพบปะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 page

           วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายบดินทร์ จันทร์คำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ในการเยี่ยมเยือนพบปะบุคลากรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรชาวศูนย์เป็นอย่างมาก

 

120586894