psd1

"การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงเกี่ยวเก็บ การเก็บเกี่ยวและการรูปเพิ่มมูลค่า"

timeline 20180819 201312

"การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงเกี่ยวเก็บ การเก็บเกี่ยวและการรูปเพิ่มมูลค่า"

page

             วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เเละนางสาวอริษา วงมาเกษ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เป็นวิทยากร เรื่อง "การดูแลรักษาข้าวในระยะแตกกอถึงเกี่ยวเก็บ การเก็บเกี่ยวและการรูปเพิ่มมูลค่า" แก่ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวม 30 ราย พร้อมส่งมอบป้ายไวนิลสำหรับแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และติดตามให้คำแนะนำการจัดทำเเปลงเรียนรู้เรื่องข้าว ของนายประยง พวงจันดา ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การเจริญเติบโตของต้นข้าวอยู่ในระยะแตกกอ ไม่มีโรคและแมลงศัตรูข้าวระบาด ต้นข้าวสมบูรณ์แข็งแรงดี

 

120586894