psd1

"ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ สำรวจโรคแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเกษตรกร พร้อมติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

timeline 20180819 201022

"ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ สำรวจโรคแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเกษตรกร พร้อมติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

 page

            วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวยุภาวดี วงไชยา และนางสาววรางคณา พึ่งพบ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ "ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแปลงเรียนรู้ สำรวจโรคแมลงศัตรูข้าวร่วมกับเกษตรกร พร้อมติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561" ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลก่อเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน กลุ่มคลองหนึ่งอาร์ LMC สามัคคี (โซน 1) ตำบลโนนกลาง บ้านโนนจันทร์ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894