psd1

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 2561 และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

timeline 20180819 200643

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 2561 และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์

 page

                  วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกตรเกษตรปฏิบัติการ นางสาวสุภาภรณ์ หมูทอง นายสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล นางสาวลลิตา สิทธิวงค์ และนายธณัฐชัย  นิลไชย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร ปี 2561 และโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894