psd1

มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grad) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

timeline 20180814 164336

มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grad) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

 page

               วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์) โครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (Premium grad) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลกลาง ตำบลบัวงาม ตำบลกุดประทาย ตำบลนาพิน ตำบลสะพือ และตำบลไหล่ทุ่ง หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894