psd1

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ครั้งที่ 2)

timeline 20180809 202607

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ครั้งที่ 2)

 page

            วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายนพรัตน์ อินทร์ศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายเอกชัย แก้วมั่น เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อมภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ครั้งที่ 2) มีเกษตรกรเข้าร่วม 56 ราย ณ ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894