psd1

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

timeline 20180809 201938

ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561

 page

              วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายถนอม ราชภักดี และนายณัฐวุฒิ ปัดอาสา เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว และร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย

 

120586894