psd1

"คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"

timeline 20180808 204701

"คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง"

 page

            วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับ "คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ซึ่งมีนางสาวอรสา ขัตสากาญจน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว เป็นประธานกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินการในฐานะผู้แทนกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894