psd1

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

timeline 20180808 001420

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561"

 page

                    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางเดือนเต็ม สาคร นายประวิช เพ็ยรโย นายรัฐวุฒิ บุญชู นางสาวศศิวิมล หัวคำ นายฐาปกร นิยมธรรม เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ "จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561" ณ กลุ่มหินลาดบัวแดง LMC ตำบลหนองบัวฮี บ้านหินลาดบัวแดง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 32 ราย ซึ่งการจัดเวทีเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 สิงหาคม 2561 บุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ จำนวน 43 กลุ่ม รวม 1,776 ราย

 

120586894