psd1

ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงษ์เจริญ

timeline 20180723 231034

ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงษ์เจริญ

page

                 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายบดินทร์ จันทร์คำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางศรีวราภรณ์ พรหมวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงษ์เจริญ ณ ม่วงสามสิบ ออร์แกนิคฟาร์ม ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงสีสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จำกัด ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894