psd1

"ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

timeline 20180711 045540

"ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

 page

              วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ต้อนรับนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว และคณะ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ "ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมการข้าวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการเมล็ดพันธุ์ข้าว กระบวนการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894