psd1

ฝึกอบรม “หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

timeline 20180628 192805

ฝึกอบรม “หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 page

                        วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการฝึกอบรม “หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับความรู้และมีทักษะอาชีพในการทำนาเพิ่มขึ้น สามารถมีรายได้ในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น อันเป็นการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างตรงจุดและเกิดความยั่งยืน หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย การปลูกข้าวและการจัดการแปลงนา เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตข้าวต้นทุนต่ำ ธาตุอาหารและดินสำหรับการผลิตข้าว ฝึกการคิดต้นทุนการผลิตข้าว และฝึกวิเคราะห์ดิน การเก็บเกี่ยวและวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าว การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว การตลาดและเพิ่มมูลค่าข้าว และความรู้ ข้อมูล และวิธีการด้านสินเชื่อ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และนางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม รวม 108 ราย มีหน่วยงานราชการเข้าร่วม 11 หน่วย รวม 18 ราย

 

120586894