psd1

"เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561"

timeline 20180615 203828

"เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561"

 page

          วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นางสาวขนัตยา ลลิตจรูญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวทัศมาลี จันทชัย นักวิชาการเกษตร นางสาวอุบล สารการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร และนายสมพร กุลบุตร ช่างเครื่องจักรกล ช3 เข้าร่วมสัมมนา "เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561" โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

120586894