psd1

"ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 26 จังหวัดอุบลราชธานี"

timeline 20180611 225930

"ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 26 จังหวัดอุบลราชธานี"

 page

                  วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการ "ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 26 จังหวัดอุบลราชธานี" เพื่อนำเสนอข้อมูลแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรตามแบบรายงานผลการตรวจติดตาม (Check List) ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894