psd1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand)

timeline 20180608 210721

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1)

 timeline 20180608 210717

             วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร และนายถิรายุ เจริญทัศน์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1) มีเกษตรกรเข้าร่วม 26 ราย ณ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894