psd1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1 )

timeline 20180607 185239

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1 )

 page

                    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสุระกิจ ปราบชมภู นักเกษตร และนายถิรายุ เจริญทัศน์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการอินทรีย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) ปี 2561 (ครั้งที่ 1 ) มีเกษตรกรเข้าร่วม 117 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894