psd1

คนข้าวร่วมใจปลูกต้นไม้" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

timeline 20180601 172428

"คนข้าวร่วมใจปลูกต้นไม้" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและสังคม เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน"

 page

            วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม "คนข้าวร่วมใจปลูกต้นไม้" เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและสังคม เกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894