psd1

"คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด" กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 1"

timeline 20180526 001654

"คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด" กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 1"

 page

              วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับจังหวัด" กิจกรรมหลัก ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่) ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการสร้างความเข็มแข็งให้เเก่ชาวนา และองค์กรชาวนาปี 2561โดยมีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มเเข็งของภาคีเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้าวชุมชนกับกรมการข้าว และติดตามความความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 11 ราย

 

120586894