psd1

"ร่วมจัดฐานเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ในงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561"

timeline 20180522 191027

"ร่วมจัดฐานเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ในงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561"

 page

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายถนอม ราชภักดี และนายปกรเกียรติ สัตยากุล เจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติงานโครงการ กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิดเมล็ดพันธุ์ดี "ร่วมจัดฐานเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ในงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาเยีย โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

120586894