psd1

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"

timeline 20180518 164412

"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561"

page               วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561" และมอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ ปัดอาสา และนายประวิช เพ็ชโย "ร่วมจัดนิทรรศการและฐานเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอตาลสุม โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอตาลสุม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายพนม พิมพ์รัตน์ เป็นเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว ประจำ ศพก.อำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894