psd1

"จัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ( Niche Market)"

timeline 20180517 174303

"จัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ( Niche Market)"

 page

                              วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "จัดเวทีชุมชนพัฒนาชาวนาตามระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ( Niche Market)" โดยนางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้มีจุดเด่นเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า และการเชื่อมโยงตลาดของกลุ่ม (Niche Market) มีนายศุภชัย พาบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนพรัตน์  อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกชินณัฐสิทธิ์  สุขใส และนางสาวลลิตา สิทธิวงค์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมดำเนินการจัดเวที ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ม่วงฮี ตำบลม่วงฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 28 ราย

 

120586894