psd1

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว"

timeline 20180425 222227

"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว"

 page

                 วันที่ 23-25 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว" โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง มีเจ้าหน้าที่กรมการข้าวผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจากทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา

 

120586894