psd1

"ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 ไม่คลุกยา จำนวน 4,025 กิโลกรัม กข6 คลุกยา จำนวน 2,325 กิโลกรัม และกข15 ไม่คลุกยา จำนวน 625 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560"

timeline 20180425 221044

"ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 ไม่คลุกยา จำนวน 4,025 กิโลกรัม กข6 คลุกยา จำนวน 2,325 กิโลกรัม และกข15 ไม่คลุกยา จำนวน 625 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

 page

              วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายทศพร ศรีระชัย นางสาวยุภาวดี วงไชยา นายปกรเกียรติ สัตยากุล นายภาณุพงศ์ กัลยวงศ์ และนางเดือนเต็ม สาคร เจ้าหน้าที่้เกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี "ส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 ไม่คลุกยา จำนวน 4,025 กิโลกรัม กข6 คลุกยา จำนวน 2,325 กิโลกรัม และกข15 ไม่คลุกยา จำนวน 625 กิโลกรัม ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 ให้เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอโพธิ์ไทร จำนวน 4 กลุ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894