psd1

ตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 จำนวน 12 ตัวอย่าง กข15 จำนวน 62 ตัวอย่าง และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 69 ตัวอย่าง ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

timeline 20180425 220531

ตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 จำนวน 12 ตัวอย่าง กข15 จำนวน 62 ตัวอย่าง และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 69 ตัวอย่าง ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561

 page

                 วันที่ 25 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุข้าว กข6 จำนวน 12 ตัวอย่าง กข15 จำนวน 62 ตัวอย่าง และขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 69 ตัวอย่าง ชั้นพันธุ์หลัก ฤดูฝน ปี 2561 เพื่อจัดทำแปลงขยายเมล็ดพันธ์ุข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

 

120586894