psd1

"ติดตามให้คำแนะนำและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

page

"ติดตามให้คำแนะนำและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

               วันที่ 17 เมษายน 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี "ติดตามให้คำแนะนำและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ซึ่งส่งมอบจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รวม 4,050 กิโลกรัม 

 

120586894