psd1

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

S 24076321

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561

 page

               วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ในกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เรื่อง วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็ง การตรวจเเปลงขยายพันธุ์ข้าว การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีผู้ร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 50 คน

 

120586894