psd1

สัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว"

18770

สัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว"

 page

             วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นางพัชราภรณ์ ไชโยราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายไพรวรรณ โลหะทิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวดวงจันทร์ เกษบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา "เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว" เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงผลการดำเนินงาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว" จัดโดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานโดย นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมพาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา มีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และผู้ตรวจประเมินเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนากว่า 180 ราย

 

120586894