psd1

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2"

page

"จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2"

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายนพรัตน์ อินศร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ "จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโพธิ์ไทร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

120586894